๐Ÿ€Carbon Reduction Measurement - GHG Corporate Standard Policy Guid

Policy developed by TYMLEZ

The setup for the CRU policy is identical to the Carbon Emission Measurement - GHG Corporate Standard policy, please refer to here, except for the below steps

Setup project

 • Login as StandardRegistry user

 • Open CRU policy

 • Enter project information

Sending MRV

We use a similar method to sending MRV as the Carbon Emission policy here. Please note that the MRV schema is not the same. The cru payload will look like the below example:

{
 "owner": "DID",
 "policyTag": "CRU_POLICY_TAG",
 "document": {
  "id": "{{$guid}}",
  "type": [
   "VerifiableCredential"
  ],
  "issuer": "DID",
  "issuanceDate": "2022-10-22T11:12:43.017Z",
  "@context": [
   "https://www.w3.org/2018/credentials/v1"
  ],
  "credentialSubject": [
   {
    "type": "a305f206-4107-47a6-87fb-571ef7655527&1.0.0",
    "@context": [
     "https://ipfs.io/ipfs/bafkreiarrpieuodeamv4ix75iv4bxp3d6drzdknqaaagwp3x7g2bm73zmy"
    ],
    "readingId": "{{$guid}}",
    "deviceId": "deviceDID",
    "readingDate": "2022-10-22",
    "intervalStartDateTime": "2022-10-22T11:00:00.000Z",
    "intervalEndDateTime": "2022-10-22T11:05:00.000Z",
    "intervalDuration": 300,
    "intervalDurationUOM": "s",
    "value": 0.5,
    "valueUOM": "litre",
    "quality": "HIGH - REAL TIME IOT DEVICE READINGS",
    "CO2eqEmissionsReduction": 0.5,
    "CO2eqEmissionsReductionTYMLEZ": 0.5,
    "emissionsReductionUOM": "ton",
    "CO2eqEmissionsReductionFormulaLink": "https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/",
    "CO2eqEmissionsReductionFormula": "$CO2Emissions+(CH4Emissions\\times 28)+(N2OEmissions\\times 265)$",
    "tokenOwnerId": "0.0.48700521"
   }
  ],
  "proof": {
   "type": "Ed25519Signature2018",
   "created": "2022-10-21T05:40:13Z",
   "verificationMethod": "did:hedera:testnet:VX3a6nYMtoaKEvcvqamjeknqb2MSYMd7GHP8RB13bCn;hedera:testnet:tid=0.0.48673640#did-root-key",
   "proofPurpose": "assertionMethod",
   "jws": "eyJhbGciOiJFZERTQSIsImI2NCI6ZmFsc2UsImNyaXQiOlsiYjY0Il19..0PjYVmLHl_pL5IYd6XnNv5aSvSduVBaNX7VhWbfNpfdkAtSTKuKsjjBs0CuC3i8l1XIMyRHdm3yn3N4jRS3IAQ"
  }
 }
}

Last updated